همانطور که پیشتر در مقاله اهمیت فعالیت در شبکه‌های اجتماعی گفته شد، کسب و کارها برای رقابت با رقبای قوی و احتمالاً قدیمی چاره‌ای جز حضور قدرتمندانه در شبکه های اجتماعی ندارد اما سوال مهم این است که آیا ریسک های فعالیت در شبکه‌های اجتماعی را می دانند؟